E-kontorisse

Menüü

Ajutise elukoha üürikulu

Hüvitatakse

Hüvitatakse kindlustusvõtja põhjendatud ja dokumentaalselt tõendatud kulud, mis on tingitud kindlustusvõtja alaliseks elukohaks oleva hoone või selle osa (korteri) kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud ajutisest või alalisest elamiskõlbmatusest.

Hoone või korter loetakse elamiskõlbmatuks juhul, kui see on hävinud või kahjustunud sedavõrd, et tavakohane elu seal on võimatu või oluliselt raskendatud.

Hüvitatakse ajutisse eluruumi ja sealt tagasi kolimise kulu ja/või samaväärse ajutise eluruumi üürikulu.

Kulud hüvitatakse kindlustusjuhtumi toimumise hetkest arvates, maksimaalselt 6 kuud, kuid mitte rohkem kui kindlustuskoha elamiskõlblikkuse taastamiseni või eluhoone või selle osa (korteri) asendamiseni.

Välistused

Hüvitamisele ei kuulu ajutise eluruumi kommunaalmaksed, viivised, leppetrahvid ja ajutise eluruumi leidmise kulu.

Kommunaalmaksed on näiteks maksed elektri, vee , kütte, prügiveo ja telefoni eest.

Viiviseid ja leppetrahve kohustub isik tasuma seoses seadusest ja/või lepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisega.

Ajutise eluruumi leidmise kulu teeb isik teeb selleks, et leida uut eluruumi (nt tasu kinnisvaramaaklerile, internetis kuulutuse avaldamise tasu jmt).

Ajutise elukoha üürikulu kindlustuskaitse ei laiene isikutele, kes kasutavad kindlustuslepinguga kindlustatud hoonet või selle osa (korterit) üürilepingu alusel.
ERGO hüvitab ajutise elukoha üürikulu vaid kindlustusvõtjale, kes on kindlustatud hoone või selle osa (korteri) omanik.