E-kontorisse

Menüü

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Õigus mitte saada turundusliku sisuga postitusi

Turunduslikel eesmärkidel ja lähtudes kliendi eeldatavast kindlustushuvist soovib ERGO edastada oma kindlustusvõtjatele suunatud pakkumusi ja turunduslikke teateid, sh ERGO infokirja. Nimetatud eesmärgil annab kindlustusvõtja ERGOle nõusoleku töödelda oma nime ja kontaktandmeid. 

ERGO aktsepteerib klientide soovi mitte saada turunduslikku postitust. Turundusliku teabe ja/või suunatud pakkumiste mittesaamiseks tuleb ERGOle saata teade: turundus@ergo.ee.  

Üldised põhimõtted kliendiandmete töötlemisel:

ERGO Insurance SE juhindub kliendiandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse, kindlustustegevuse seaduse ja muude asjakohaste õigusaktide nõuetest. ERGO kaitseb kliendiandmeid turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on võtnud kasutusele kliendiandmete kaitseks vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised meetmed. ERGO piirdub kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik määratletud eesmärkide täitmiseks. Vastavalt kindlustustegevuse seadusele on ERGO töötajad kohustatud hoidma kliendiandmeid konfidentsiaalsena tähtajatult.

ERGO lähtub kliendiandmete töötlemisel alljärgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkuse põhimõte

ERGO kogub kliendiandmeid vaid ausal ja seaduslikul teel.  

Eesmärgikohasuse põhimõte

ERGO kogub kliendiandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. ERGO ei töötle kliendiandmeid viisil, mis pole töötluse eesmärkide saavutamisega kooskõlas.  

Minimaalsuse põhimõte

ERGO kogub kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.  

Turvalisuse põhimõte

ERGO rakendab kliendiandmete kaitseks turvameetmeid nende tahtmatu või volitamata muutmise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Individuaalsuse põhimõte

ERGO teavitab klienti tema kohta kogutavatest andmetest, võimaldades talle juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ning tagades talle õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

 

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted ja andmed volitatud töötlejate kohta: https://www.ergo.ee/erakliendile/tasub-teada