Ehituskindlustus

Ehituse koguriskikindlustus

Ehitatakse erinevaid hooneid ja rajatisi, näiteks tootmis-, lao- ja büroohooneid, kaubanduskeskusi, kortermaju ja eramuid, vee ja kanalisatsiooni välistrasse, teid jms. Püstitatakse uusi ehitisi ja rekonstrueeritakse olemasolevaid. Kõige sellega kaasnevad riskid – ehitustööde tegemise ajal võib tekkida tulekahju, ehitusplatsi soojakusse murtakse sisse ja varastatakse tööriistu, tormi tõttu võib ehitisele või ehitusmasinale langeda puu, ehitusmasina juht võib ehitusplatsil masinaga otsa sõita takistusele või teisele masinale, ehitustööde tegemisel võib kahju tekkida kolmandale isikule jne. Kõiki neid riske on võimalik maandada ehk kindlustada.

Ehituse koguriskikindlustus

Ehituse koguriskikindlustusega pakub ERGO varakahju ja vastutuskahju kindlustuskaitset ehitise ehitamise või ehitustööde tegemise ajal. Vastutuskahju kindlustuskaitset pakutakse koos varakahju kindlustuskaitsega.

Kindlustusvõtjaks võib olla isik, kes omab kindlustushuvi – ehitusettevõtja (peatöövõtja või alltöövõtja), ehitustööde tellija, ehitise omanik või seaduslik valdaja.

Varakahju

Varakahju kindlustuskaitse kehtib ehitusperioodil ja sellele järgneval garantiiperioodil. Varakahju garantiiperioodi kindlustuskaitset pakutakse koos ehitusperioodi kindlustuskaitsega.

Kindlustusobjektiks on ehitise ehitamine või ehitustööde tegemine. On võimalik kindlustada ka ehitustöödel kasutatavaid ehitusmasinaid, töövahendeid ja tööriistu, nt soojakuid, tellingud, tööriistad, lauad, toolid, riiulid, kapid, arvuti ja kontoriseadmed soojakus ja/või hoiuruumis.

Varakahju kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas ja kindlustuskaitse kehtivuse ajal põhjusel, mis ei ole kindlustustingimuste kohaselt välistatud.

Varakahju tekkimise põhjuseks võib olla näiteks:
 • tulekahju, pikselöögi otsetabamus;
 • ehitise purunenud siseveevõrgust või -kanalisatsioonist või nende osadest välja voolanud vesi või muu vedelik või nimetatud ehitisosade lekkimine; ehitise purunenud kütte-, jahutus- või tulekustutussüsteemist või nende osadest välja voolanud vesi või muu vedelik või nimetatud süsteemide lekkimine;
 • torm või tormi tõttu kindlustusobjektile langenud puu või muu ese, looduslik üleujutus;
 • murdvargus, röövimine ja vandalism;
 • ehitusmasina kokkupõrge liikuva või liikumatu esemega, otsasõit takistusele, ümberminemine, eseme kukkumine masinale või masina kukkumine kraavi või kaevikusse, samuti masina juhi ettevaatamatus masina kasutamisel;
 • muu kahju, mille tekkimise põhjused ei ole kindlustustingimuste kohaselt välistatud.
Kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud, et varakahju kindlustuskaitse laieneb:
 • kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud koristus-, lammutus- ja prahiveokuludele;
 • lisakulule, mis on tingitud töötamisest väljaspool tööaega ja riiklikel pühadel (ületunnitasud) seoses kahjustunud ehitise taastamisega;
 • lisakulule, mis on tekkinud kahjustunud ja asendamist vajava materjali või varuosa kiirendatud kohaletoimetamise vajadusest (kiirveose lisakulu);
 • ehitustööde tegemisel tellija olemasolevale ehitisele tekkinud kahjule;
 • projekteerimisveast tingitud kahjule, mis on tekkinud nõuetekohaselt ehitatud ehitisele või selle osale;
 • prooviekspluatatsiooni või testimise ajal tekkinud kahjule;
 • kahjule, mis on tekkinud ehitusmaterjali transportimisel veose lähtekohast ehitusplatsile.

Vastutuskahju

Vastutuskahju kindlustuskaitse kehtib ehitusperioodil ja sellele järgneval garantiiperioodil.

Kindlustusobjektiks on kindlustatud isiku ehitustegevusega seotud õigusvastasest kahju tekitamisest tulenevad varalised kohustused. Kindlustuskaitse laieneb kindlustuslepingu alusel kindlustatud isikutele. Kindlustatud isik on kindlustusvõtja ja kõik isikud, keda kindlustusvõtja kasutab oma ehituslepinguliste kohustuste täitmisel.

Vastutuskahju kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku poolne õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule, mistõttu kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

Kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud, et vastutuskahju kindlustuskaitse laieneb:
 • kindlustatud isikute omavahelistele nõuetele (ristvastutus);
 • maa-aluse kaabli, torujuhtme või muu maa-aluse kommunikatsiooni kahjustumisest või hävimisest tulenevatele nõuetele;
 • vibratsioonist, toestuselementide eemaldamisest või nõrgestamisest tingitud nõuetele.
Hüvitatakse:
 • kannatanu vara kahjustumisest, hävimisest või vara väärtuse vähenemisest tulenev kahju;
 • isikukahjust tingitud varaline kahju, nt kannatanu ravikulu, ajutisest ja/või püsivast töövõimetusest tulenev kahju, matusekulu jms.
Hüvitatakse ka õigusabikulud (kindlustatud isiku kulutused õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele), kui need on vajalikud kindlustatud isiku süü puudumise tõendamiseks.

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega.

Riski hindamise küsimustikud

Ehitise püstitamise riskihindamise küsimustik AN.0682.11
Ehitise rekonstrueerimise või laiendamise riskihindamise küsimustik AN.0683.11
Montaazitööde riskihindamise küsimustik AN.0684.11
Vee, kanalisatsiooni või muu välistrasside ehitamise või rekonstrueerimise riskihindamise küsimustik AN.0685.11
Teede ehitamise või rekonstrueerimise riskihindamise küsimustik AN.0686.11
Ehitustööde aastamahu riskihindamise küsimustik AN.0687.11

Ehitustööde aastamaht

Ehituse koguriskikindlustuse ehitustööde aastamahu deklaratsioon TE.0688.11