E-kontorisse

Menüü

Ettevõttekindlustus

Ettevõttekindlustusega on võimalik sõlmida ettevõtte vara-, ärikatkestuse- ja üldvastutuskindlustus.

Varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus pakub võimaluse kindlustada hooneid, hoonete siseviimistlust, rajatisi, inventari, seadmeid, masinaid, toorainet, pooltoodangut, valmistoodangut ja kaupa. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt kindlustusvõtja soovile ja valitud kindlustusriskidele.

Ettevõtte varakindlustusega on võimalik ettevõtet kaitsta alljärgnevate kindlustuskaitsetega: 
  • Tulekindlustus – tulekahju, tahm, suits, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, lennuaparaadi ja selle osade või laadungi allakukkumine; 
  • Torustiku leke – ehitist teenindavast torustikust, - mahutist või -seadmest väljavoolanud aur, gaas, vesi või muu vedelik;  
  • Murdvarguskindlustus – sissemurdmine, röövimine või kolmanda isiku süüline tegevus sissemurdmise või röövimise ajal;  
  • Tormikindlustus – torm, rahe, tormi tõttu ehitisele langenud puud või muud esemed;  
  • Üleujutuskindlustus – looduslik üleujutus;  
  • Vandalismikindlustus – kolmanda isiku süüline tegevus, mis on suunatud võõra vara rikkumisele või hävitamisele ja maismaasõiduki otsasõit; 
  • Varguskindlustus – ehitise välisosade vargusest tekkinud kahju; 
  • Klaasikindlustus – klaaspindade purunemine ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel; 
  • Elektririkke kindlustus – hüvitatakse kindlustatud elektriseadmele tekkinud kahju, mille otseseks põhjuseks  on elektrivoolu põhjustatud liig-, üle- või alapinge, lühis, maandusviga vms.  elektririke. 
  • Koguriskikindlustus – mis tahes ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel kindlustatavale varale tekkinud kahju, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud.  Koguriskikindlustusega on kaetud ka hoone tehnosüsteemide sisemistest riketest tulenevad kahjud.    

Ärikatkestuskindlustus

Ärikatkestuskindlustusega on võimalik kaitsta ettevõtet äritegevuse katkemisest või käibe vähenemisest tekkinud kahjude osas, kui äritegevuse katkemise või käibe vähenemise on põhjustanud varakindlustusjuhtum. Varakindlustuslepinguga on võimalik kaitsta ettevõtet järgnevate riskide eest: tuli, vesi, murdvargus, torm, üleujutus, vandalism või koguriskikindlustus. 

Ärikatkestuskindlustuse puhul kuuluvad hüvitamisele äritegevuse katkemise tõttu saamata jäänud ärikasum, kahju perioodi püsikulud (sh töötajate palgad koos riigimaksudega) ning muud kokkulepitud tulud või kulud.

Ärikatkestuskindlustus sõlmitakse ainult koos ettevõttekindlustusega samaks kindlustusperioodiks.

Kuna ärikatkestuskindlustus on nö finantsriski kindlustus, soovib kindlustusandja enne võimaliku kindlustuslepingu sõlmimist tutvuda ettevõtte viimaste aastate bilansi ja kasumiaruandega.

Üldvastutuskindlustus

Koos ettevõtte varakindlustusega on võimalik kindlustada ka varakindlustuse kindlustuskoha ja/või kindlustusobjekti valdamisega seotud õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule, mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus. (näiteks jääpurika kukkumine katuselt, reklaamtahvli kukkumine, rendileandja põhjustatud tule- või veekahjust tekkinud kahju rentnikule jne.)

Küsi pakkumust

Tutvu üldtingimustega


Riski hindamise küsimustik - Äririskid AN.0913.13
Riski hindamise küsimustik - Korteriühistud AN.0912.13
Riski hindamise küsimustik - Tööstusriskid AN.0911.13
Riski hindamise küsimustiku lisa AN.0914.13