Korteriühistukindlustus

Varakindlustusega on kindlustatud korteriühistu poolt hallatavad hoone osad ja rajatised ning vastutuskindlustusega saate korvata korteriühistu poolt hoone ja hoone juurde kuuluva territooriumi haldamisest tekitatud varalised kahjud  kolmandatele isikutele ning soovi korral ka korteriühistu liikmetele. 

Korteriühistu varakindlustus 

Tavalise kodukindlustusega kindlustatakse reeglina vaid korteri reaalosa (korteri siseviimistlus, põrandad, laed ja mittekandvad vaheseinad ning korterisisesed kommunikatsioonid kuni ühenduskohani). Seevastu hoone vundamendi; kandvad seinad ja laed; katuse; liftid; rõdud; ühiskasutuses olevad ruumid ning kommunikatsioonid ja tehnosüsteemid (kütte-,  jahutus-, ventilatsiooni-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasivarustussüsteem) kindlustab korteriühistukindlustus.

Varakindlustusega on võimalik korteriühistut kaitsta alljärgnevate kindlustuskaitsetega: 
  • Tulekindlustus: tulekahju, tahm, suits, pikselöögi otsetabamus, plahvatus;
  • Torustiku lekke kindlustus: ehitist teenindavast torustikust, mahutist või seadmest väljavoolanud aur, gaas, vesi või muu vedelik;  
  • Tormikindlustus: torm, rahe, tormi tõttu ehitisele langenud puud või muud esemed;  
  • Üleujutuskindlustus: looduslik üleujutus;  
  • Vandalismikindlustus: kolmanda isiku süüline tegevus ja maismaasõiduki otsasõit; 
  • Varguskindlustus: ehitise välisosade vargusest tekkinud kahju; 
  • Klaasikindlustus: klaaspindade purunemine ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel; 
  • Elektririkke kindlustus: hüvitatakse kindlustatud elektriseadmele tekkinud kahju, mille otseseks põhjuseks  on elektrivoolu põhjustatud liig-, üle- või alapinge, lühis, elektririke;
  • Koguriskikindlustus: mis tahes ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel kindlustatavale varale tekkinud kahju, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud. Koguriskikindlustusega on kaetud ka hoone tehnosüsteemide sisemistest riketest tulenevad kahjud.   

Korteriühistu vastutuskindlustus

Korteriühistu vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud korteriühistu vastutusalas, näiteks õnnetus liftis, koridoris või maja ümbruses. Vastutuskindlustus katab nii varalised kahjud, kui ka isikule kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest tekkinud vajalikud ravikulud.  Soovi korral on võimalik valida ka korteriühistu poolt korteriühistu liikmetele tekitatud kahju hüvitamine, näiteks korteriühistu vastutusalas oleva torustiku purunemisest tekkinud veekahju või tehnosüsteemidest alguse saanud tulekahju korteris paiknevale varale.

Küsi pakkumust