Reisikindlustuse lepingueelne teave kliendile

Iga reis algab kodust ja iga reisi lõppeesmärgiks on turvaliselt koju tagasijõudmine. ERGO reisikindlustus on ainus, mille puhul Sul ei pea olema ootamatute muudatuste tegemiseks vaba raha. 

NB! Alates 16.06.2020 kehtib reisi ärajäämise ja reisi katkemise kindlustuskaitse ka Eesti-sisestel reisidel. Kui soovid, et Eesti-sisesed reisid oleks kindlustatud, vali reisitõrke kaitse.

Ärikliendina lepingu sõlmimiseks pead olema kantud ettevõtte B kaardile.

Millal reisikindlustus aitab?

 • Tervisekindlustus hüvitab hädavajalikud ravi- ja uuringukulud juhuks, kui peaksid haigestuma, Sul ägeneb krooniline haigus või Sinuga juhtub õnnetus. ERGO reisikindlustus hoolitseb, et saaksid vajaliku ravi, ning toob Su vajaduse korral koju tagasi. Euroopa Liidu riikides on abi Euroopa ravikindlustuskaardist, ent see ei kata kindlasti kõiki kulusid.
 • Reisi ärajäämise puhul hüvitame Sulle kasutamata piletite ja teenuste maksumuse. Reisi ärajäämise kaitsest on kasu, kui juhtud enne reisi haigestuma, ootamatult jääb ära kontsert või konverents. Soovitame kindlustuse osta päeva jooksul pärast reisipiletite ostmist, siis oled kohe kaitstud. Kui ostad kindlustuse hiljem, on ooteaeg 72 tundi.
 • Reisi katkemise korral kanname hoolt, et jõuaksid oma järgmisesse sihtkohta või koju tagasi. Reisi katkemise võib põhjustada näiteks see, kui Sinu valitud lend hilineb ning Sa jääd seetõttu jätkulennust maha. Pakume Sulle ärajäämise kaitsest poole suuremat kindlustuskaitset, sest tihtilugu on viimase hetke piletid kallimad ning muudatused reisiplaanides kulukamad.
 • Pagasikindlustus hüvitab kahju, mis on tekkinud pagasi vargusest, kaotsiminekust, kahjustumisest või hilinemisest reisi ümberistumis- või sihtpunktis. Kui Sul on pagasi hilinemise tõttu tarvis osta esmavajalikke asju, hüvitame nende maksumuse kuni 25% ulatuses pagasikindlustuse summast. 

Täpne ülevaade kindlustuskaitsetest on toodud reisikindlustuse tingimustes.

Millal reisikindlustus ei aita?

 • Sõlmi reisikindlustuse leping kohe pärast piletite ostmist. Kui teed reisikindlustuse hiljem, on reisitõrke kaitse ooteaeg 72 tundi.
 • Uuri enne sõitu Välisministeeriumi reisiinfost, mis riikidesse on turvaline reisida. Kindlustus ei kata kulutusi, mis tekivad rahvarahutuste või sõjategevuse tõttu.
 • Ole ka ise hoolas ja varu lennujaama minekuks ning turvakontrolliks aega. Arvesta näiteks sellega, et tipptunni ajal võid suure tõenäosusega ummikusse sattuda. Saame Sind aidata vaid siis, kui jääd lennukist maha liiklusõnnetuse või muu ootamatu sündmuse tõttu.
 • Ise pileteid ostes kontrolli, kas jätkulend läheb samast terminalist ja lennujaamast. Arvesta, kui palju aega pead varuma ümberistumiseks, et jõuda jätkulennule. Tavaliselt leiad vajaliku info lennujaama kodulehelt.
 • Reisikindlustus ei kaitse Sinu kodust vara. Hoolitse selle eest, et Su kodu ja vara oleks kindlustatud, kui oled ise kodust kaugel. 

Kindlustusmakse

Kindlustusmakse kujuneb kliendi riskihinnangust ning ERGO maksearvutuse tingimustest lähtudes. Kindlustusmakse suurus kuvatakse e-kontori maksearvutusel ja kindlustuspoliisil. Kindlustuslepingu sõlmimisega ERGO e-kontoris ei kaasne kliendile muid kulusid.

Lepingu tähtaeg

Reisikindlustuse leping sõlmitakse tähtajalisena. Ühekordse reisikindlustuse kindlustusperiood peab olema sama pikk, kui reisi kestvus. Korduvreisikindlustuse leping kehtib 1 aasta, iga reisi kestvus võib olla kuni 30 päeva.

Lepingu lõppemine, ülesütlemine ja lepingust taganemine

Kindlustusleping lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kindlustuslepingu ülesütlemist või sellest taganemist või muudel seaduses sätestatud alustel. Pooltel on õigus kindlustusleping üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras ja alustel ning poolte kokkuleppel. Kindlustuslepingu lõpetamisel ei kohalda ERGO asjaajamiskulusid ega leppetrahve. Korduvreisikindlustuse jõustunud lepingut ei saa enneaegu lõpetada.

E-kontoris sõlmitud lepingust saad ilma põhjust nimetamata taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Taganemisteate saad saata ERGO veebilehe kaudu või e-posti aadressil info@ergo.ee. Kui taganed reisikindlustuse lepingust, maksame Sulle tagasi kindlustusmakse selle aja eest, mille eest me ei ole kindlustusvastutust kandnud.

Kui soovid lepingut lõpetada, palun saada teade info@ergo.ee.

Kas vajad abi?

Saame Sind parimal viisil aidata, kui teatad meile oma murest viivitamatult. Salvesta endale ERGO reisiabi number +372 633 3746, mis töötab ööpäev läbi. Sellelt numbrilt saad eestikeelset abi. Näiteks ostame uued piletid, kui pead ootamatult koju tagasi tulema, või aitame leida arstiabi.

Poliisilt leiad:

 • kindlustuskaitsed ja ‑summad;
 • kindlustustähtaja, mis peab olema vähemalt sama pikk kui reis;
 • kindlustusmakse suuruse;
 • ERGO kontaktandmed ja reisiabi kontaktid.

Mida pead teadma e-kontori kohta?

 • E-kontoris toiminguid tehes jälgi, et Sinu andmed oleksid õiged ja täielikud.
 • E-kontorist leiad kindlustustingimused ja ‑poliisid.
 • E-kontoris näed kindlustuse lõplikku maksumust.
 • E-kontoris saad kindlustuspoliisi, mida pole vaja allkirjastada. Leping on sõlmitud, kui suundud e-kontorist veebipanka. Veebipanka minekul tekib Sul maksekohustus.
 • ERGO hoiab kõik Sinu kindlustuslepingud alles kuni aegumistähtaja lõpuni.

Muu info, mida peaksid teadma

 • Kindlustusleping sõlmitakse ERGO kindlustusteenuste üldtingimuste ja reisikindlustuse tingimuste kohaselt. Tingimustega saad tutvuda ERGO veebilehel. Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitad, et kindlustusandja on Sulle üldtingimused ja reisikindlustuse tingimused kättesaadavaks teinud, oled nendega tutvunud ning nõustud nendega.
 • Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted leiad siit.
 • Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.
 • Kui soovid pöörduda kaebusega ERGO poole, saada palun teade e-posti aadressile info@ergo.ee.
 • Sul on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Lisateabe leiad Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehelt www.eksl.ee.
 • Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sealhulgas vaidlused, mille asjus ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
 • Oma huvide kaitseks on Sul õigus esitada kaebus Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).
Kindlustusandja on ERGO Insurance SE, registrikood 10017013 
aadress Veskiposti 2/1, 10138, Tallinn 
tel 6106 500, e-post info@ergo.ee