E-kontorisse

Menüü

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustusega hüvitatakse kahju, mille kindlustusvõtja on õigusvastaselt tekitanud kolmandale isikule kindlustusobjekti valdamisel. Kahju hüvitatakse, kui kindlustusvõtja on kahju tekkimises süüdi ja/või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. Kahju põhjustanud sündmus peab olema toimunud kindlustusperioodi jooksul.

Mida tähendab kahju õigusvastane tekitamine?

Kahju võid teisele isikule tekitada nii lepingulises kui ka lepinguvälises suhtes. Lepinguvälist kahju nimetataksegi õigusvastaseks kahju tekitamiseks. ERGO pakub Sulle koos kodukindlustusega kaitset nõuete vastu, mis on Sinu vastu esitatud seoses õigusvastase kahju tekitamisega. Kui kahju on tekitatud lepingulisest suhtest tulenevalt, siis ei kuulu sellised nõuded kodukindlustuse lepingu alusel hüvitamisele (nt lepingu täitmise nõuded või lepingu rikkumisest tulenevad kahju nõuded, sh leppetrahvid jmt).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on iga isik, kes ei ole kindlustusvõtja ega tema perekonnaliige või muu isik, kellega kindlustusvõtjal on ühine majapidamine.

Mida tähendab süü?

Süü tähendab teatavat hooletust seadusest tulenevate kohustuste täitmisel. Süü võib seisneda ka tahtluses, kuid kindlustusvõtja tahtliku tegevuse tagajärjel tekkinud kahju ei kuulu hüvitamisele. Samuti on süü puhul oluline, et kindlustusvõtja on eksinud õigusaktides ettenähtud nõuete vastu (nt kohustus kõnniteed liivatada, kohustus tagada, et hoone ei oleks varisemisohtlik jmt).

Mida tähendab vastutus seaduse alusel?

Seaduses võib olla ette nähtud, et teataval juhul vastutab isik kahju tekitamise eest sõltumata oma süüst. Niisugune on näiteks vastutus suurema ohu allikaga (ohtliku seadmega) tekitatud kahju eest. Asja või tegevust loetakse suurema ohu allikaks, kui selle olemuse või selle juures kasutatud ainete või vahendite tõttu võib isegi asjatundjalt oodatava hoolsuse korral tekkida suur või sagedasti esinev kahju.

Näiteks võivad kindlustusobjekti valdamisest tuleneda järgmised kahjud:

  • korteris puruneb segisti, millest väljavoolanud vesi kahjustab korrus allpool asuvat korterit;
  • hoone omanik unustab libeda majaesise tänava liivatamata, möödakäija kukub ja saab viga;
  • katuselt allakukkunud kivi vigastab jalakäijat või autot.

Välistused

Hüvitamisele ei kuulu saamata jäänud tulul põhinevad või mittevaralised nõuded.
Saamata jäänud tulu on kasu, mille oleksid saanud, kui kahju tekitamist ei oleks toimunud. Mittevaraline kahju hõlmab eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi.

Hüvitamisele ei kuulu kindlustusvõtja lepinguline vastutus, lepinguga võetud kohustused (k.a kirjalikud ja muul viisil antud garantiid jms).
Kahju võidakse teisele isikule tekitada nii lepingulises kui ka lepinguvälises suhtes. ERGO pakub kindlustusvõtjale koos kodukindlustusega kaitset vaid nõuete vastu, mis on kindlustusvõtja vastu esitatud seoses õigusvastase kahju tekitamisega. Kui kahju on tekitatud lepingulisest suhtest tulenevalt, siis ei kuulu sellised nõuded kodukindlustuse lepingu alusel hüvitamisele (nt kirjalikud ja muul viisil antud garantiid, lepingu täitmise nõuded või lepingu rikkumisest tulenevad kahjunõuded).

Hüvitamisele ei kuulu nõuded, mis põhinevad kahju põhjustanud sündmustel, millest kindlustusvõtja oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist.
Kui kahju tekitanud sündmus toimus enne kindlustuslepingu sõlmimist, siis sellisest sündmusest tekkinud nõuded ei kuulu hüvitamisele. Kindlustada on võimalik vaid nende juhtumite vastu, mis on juhuslikud ja ootamatud.

Hüvitamisele ei kuulu kindlustusvõtja tahtlusest, ebaaususest, kuriteo tahtlikust toimepanemisest ja narkootilises, toksilises, alkoholi- või muus joobeseisundis sooritatud tegevusest põhjustatud kahjunõuded.
Mis tahes kindlustusjuhtumi eelduseks on selle juhtumi juhuslikkus ja ootamatus. Kui isik tekitab teisele isikule teadlikult kahju, siis ei saa sellist tegu pidada juhuslikuks ega ootamatuks. Kindlustusandja ei soovi pakkuda kindlustuskaitset nõuete vastu, mis on tekitatud narkootilises, alkoholi- või muus joobeseisundis, välja arvatud juhul, kui puudub põhjuslik seos kahju tekitamise ja isiku joobes oleku vahel.

Hüvitamisele ei kuulu kindlustusvõtja ja tema lähikondsete omavahelised nõuded, töö-, teenistus- või perekonnaõiguslikest vaidlustest tulenevad nõuded.
Näiteks ei kuulu hüvitamisele kahju, mille üks abikaasa on põhjustanud teisele abikaasale. Töö- ja teenistuslepingust tulenevad vaidlused on lepingulised vaidlused. Lepingulised vaidlused ei ole kindlustusobjektiks.

Hüvitamisele ei kuulu kindlustusvõtjale või kahju kannatajale mõistetud seadusjärgsetest trahvidest, intressidest, viivistest ja muudest kahjule lisanduvatest karistustest põhjustatud nõuded.
Hüvitamisele kuulub kahjukannatanule vaid vahetult tekkinud kahju. Trahv saab tuleneda seadusest või lepingust. Kui trahv tuleneb seadusest, siis ei ole see kolmandale isikule tekitatud kahju osaks. Lepingust tulenev trahv ei kuulu hüvitamisele, sest lepingulised nõuded ei ole kindlustusobjektiks.

Viivisenõue saab kaasneda vaid rahalise kohustuse täitmata jätmise korral. Koos kodukindlustusega pakutav vastutuskindlustus ei laiene rahaliste kohustuste täitmata jätmisest tulenevatele nõuetele.

Asbestitolmust, dietüülstilbestroolist (DES), dioksiinist või omandatud immuunpuudulikkuse sündroomist (AIDS), infektsioonist ja ravimitest ning nakkushaigustest tulenevad nõuded.
Tegemist on juhtumitega, mida kindlustusandja ei soovi katta, kuna eespool nimetatud ainete, haiguste ja infektsioonide mõjust tekkiva kahju ulatust on raske ette näha ning hinnata.

Arvuta makse