Rahapesu tõkestamise teave

Mis on rahapesu ja terrorismi rahastamine?

Rahapesu on tegevus, mille eesmärk on ebaseaduslikult teenitud raha, kriminaaltulu või kuritegeliku vara varjamine ja legaliseerimine.

Terrorismi rahastamine on finantsressursside ja/või muude varade otsene või kaudne suunamine terroriaktide toimepanekuks. Samuti teadlik tegevus, mis on suunatud terrorirühmituste ja terroristide toetamisele finantsinstrumentide kaudu.

Miks peab ERGO järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid nõudeid?

ERGO, kui elukindlustust pakkuv kindlustusselts, on finantsasutus ning seega kohustatud isik, mis vastutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest.

ERGO peab tagama, et ettevõtte poolt pakutavaid kindlustusteenuseid ei kasutaks ebaseaduslikel eesmärkidel ning rakendama selleks seadusega ettenähtud meetmeid.

Mis on klienditundmise põhimõte?

Klienditundmise põhimõte (Know Your Customer, KYC) on loodud finantsasutuste ja laiemalt majanduse kaitseks rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide eest. Klienditundmise põhimõtet järgides peab kohustatud isik kliendi tuvastama ning tegema kindlaks, et tema raha on pärit seaduslikust allikast.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevates õigusaktides on sätestatud väga ranged nõuded äriühingu protsessidele ja kontrollimeetmetele ning sanktsioone rakendatakse nii reaalse rahapesu juhtumi kui asjakohaste meetmete eiramise korral. ERGO-l on kohustus klienditundmise põhimõtet järgida ja klientidelt andmeid küsida.

Mis on kliendi tuvastamine?

Seadusest tulenevalt on ERGO-l kohustus tuvastada klient enne temaga ärisuhte loomist. Füüsilisi isikuid tuvastame seadustes nõutavate tuvastamismeetodite kaudu -  näiteks nõudes kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamist.

Juriidilise isiku puhul lasub ERGOl kohustus läbi äriregistri kontrollida ettevõtte kehtivaid andmeid, pöörates tähelepanu nii asutamiskoha, aadressi kui tegevuse liigile. Samuti selgitada, kas ERGOga ärisuhet luua sooviv füüsiline isik omab õigust konkreetset juriidilist isikut esindada.

Miks te minult isikuandmeid küsite?

ERGO peab hankima klientidelt andmeid ja uuendama neid ärisuhte käigus sellelt, et järgida seadusi ja klienditundmise põhimõtte nõudeid. Seetõttu võib ERGO küsida isikuandmeid nii ärisuhte alustamiseks kui ka selle jätkamiseks. Klientidelt pärit teavet hoitakse konfidentsiaalsena kooskõlas kindlustussaladuse hoidmise kohustusega.

Miks küsivad finantsasutused eri laadi andmeid?

Oma klientide tausta kindlakstegemiseks võivad finantsasutused kasutada eri meetodeid ja teabeallikaid. ERGO on usaldusväärne partner ning kogub ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud seaduste ja määruste täitmiseks. 

Kes on riikliku taustaga isik?

Riikliku taustaga isikud on füüsilised isikud, kes täidavad praegu või on varem täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid mis tahes riigis ja/või rahvusvahelises asutuses.

Riikliku taustaga isikuks peetakse samuti ka järgmisi isikuid:

  • Riikliku taustaga isiku lähisugulased (abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanemad, õed-vennad, lapsed ning laste abikaasad või elukaaslased);
  • Riikliku taustaga isiku lähedased kaastöötajad (isikud, kellega isik juhib ühist äriühingut või kellega tal on muu töö- või ärialane suhe).

Riikliku taustaga isikute ametikohad leiate aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/124092020004?leiaKehtiv 

Kes on tegelik kasusaaja?

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik,

  • kellel on omandiõiguse või muu kontrollimehhanismi kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise /juriidilise isiku üle; 
  • kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse.

Tavaliselt peetakse tegelikuks kasusaajaks isikut, kellele kuulub otsese või kaudse osaluse kaudu vähemalt 25% juriidilise isiku osakapitalist või hääleõiguslikest aktsiatest. 

Maksuteabe vahetamine – FATCA ja CRS

ERGO peab välja selgitama oma klientide elukohariigi ja esitama Maksu- ja Tolliametile teavet kliendi kontode või varade kohta, kui klient on teise riigi maksuresident. See lähtub EL Nõukogu direktiivist 2014/107/EL, OECD maksuasjade vastastikuse haldusabi konventsioonist ning ühisest aruandlusstandardist  CRS (Common Reporting Standard). Samuti tugineb Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide valitsuste vahelisele rahvusvahelisele maksukuulekuse parandamise kokkuleppele FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). 

Mis on ühine aruandlusstandard?

Ühine aruandlusstandard (CRS) on finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse üleilmne süsteem. Standardi kohaselt peavad finantsasutused tuvastama selliste klientide finantskontod, kes on maksuresidendid riigis või jurisdiktsioonis, milles finantsasutus ise ei tegutse. CRS-i eesmärk on võidelda rahvusvahelise maksudest kõrvalehoidumise vastu.

CRS põhineb FATCA-l, aga erineb sellest olulistes aspektides. Peamine erinevus seisneb selles, et CRS hõlmab mitut riiki ja mitmesuguseid kliente, kuid FATCA hõlmab ainult USA-d ja USA maksuresidentidest kontoomanikke. CRS-i järgivad kõik EL-i liikmesriigid, olles allkirjastanud finantsteabe automaatse vahetamise kokkuleppe (direktiivi 2011/16/EL kohaselt). 

Mille poolest erinevad FATCA ja CRS?

FATCA

Kui klient on USA maksuresident, st tal on USA kodakondsus või roheline kaart, kohaldatakse tema suhtes FATCA-t (FATCA-t rakendavaid riiklikke seadusi). Nende seaduste kohaselt peavad kliendid läbima enesesertifitseerimise, sealhulgas esitama maksukohustuslasena registreerimise numbri jne. FATCA kehtib nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute suhtes.

CRS

CRS mõjutab kliente, kes on maksuresidendid riigis, milles ERGO ei tegutse. CRS kehtib nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute suhtes.

Kuidas on ERGO seotud CRS-iga?

CRS ja FATCA on osa klienditundmise põhimõttest. ERGO esitab klientidele küsimusi maksuresidentsuse ja nende maksukohustuslasena registreerimise numbri kohta näiteks uue poliisi väljastamisel. Esitatud andmete põhjal tuvastab ERGO kliendid, kelle kohta tuleb kohalikule maksuhaldurile aru anda.

Mis on maksukohustuslasena registreerimise number?

Maksukohustuslasena registreerimise number (Taxpayer Identification Number, TIN) või muu sarnane number on kordumatu tähtede või numbrite kombinatsioon, mille jurisdiktsioon määrab üksikisikule või asutusele maksuhalduse eesmärgil.

Mida tähendab mõiste „maksuresident“?

Mõiste „maksuresident“ tähendab, et isik peab riigisiseste seaduste järgi riigi makse maksma (tal on selle riigi maksuresidentsus).

Mida peab tegema klient, kes on maksuresident riigis, milles ERGO ei tegutse?

Klient peab vastama ERGO esitatud küsimustele. Kui klient on maksukohustuslane ühes või mitmes riigis, milles ERGO ei tegutse, võime paluda kliendilt enesetuvastamist. Selle käigus peab klient esitama andmed oma maksuresidentsuse kohta ja oma maksukohustuslasena registreerimise numbri. 

Mis juhtub, kui klient ei esita nõutud andmeid?

Kui klient ei esita nõutud andmeid, on finantsasutus kohustatud teatama isikust riigi maksuametile.

Palun arvestage, et ERGO-l ei ole õigust anda teile FATCA ja CRS-iga seotud maksunõuandeid. Kui teil on maksudega seotud küsimusi, pöörduge maksuspetsialisti poole või külastage veebilehti www.irs.gov (FATCA) ja www.oecd.org/tax (CRS).