Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkusriskide (Sustainability) maandamise strateegiad

Jätkusuutlikkusriski käsitlemise poliitika PDF -  kehtib alates 1.08.2022

Aruanne investeerimisotsuste ebasoodsa mõju kohta jätkusuutlikuse teguritele aastal 2022

Meie lähtekohad investeerimisotsuste tegemisel

Jätkusuutlikkusriskid on sündmused või tingimused, mis tulenevad keskkonnaalastest (environmental), sotsiaalsetest (social) või äriühingu üldjuhtimisega (governance) seotud valdkondadest ning mille ilmnemine avaldab või võib avaldada ebasoodsat mõju ettevõtte varadele, finantsseisundile või kasumiteenimise suutlikkusele, samuti ettevõtte mainele ja seega investeeringu väärtusele. Jätkusuutlikkusriskid ilmnevad eri riskikategooriate ja ülekandemehhanismide kaudu ning võivad avaldada ettevõttele suurt mõju.

ERGO Life Insurance SE investeeringutega seotud otsustusprotsessides võetakse arvesse kõiki asjakohaseid riske, sealhulgas jätkusuutlikkusriske. Selle protsessi käigus vähendatakse riske investeeringute sihipärase valiku ning kogu portfellis riskide mitmekesistamise ja kombineerimise kaudu.

Selles protsessis võetakse arvesse ka asjakohaseid jätkusuutlikkusriske, mis võivad avaldada olulist ebasoodsat mõju investeeringu tulususele; samuti võetakse arvesse investeerimisotsuse kõige olulisemaid kahjustavaid mõjusid jätkusuutlikkuse teguritele. Limiidid ja kontrollimehhanismid tagavad, et piiratakse eri emitentide, varade või turgude osakaalu, kontrollimaks nende kumulatiivset mõju. Jätkusuutlikkusriskide hindamiseks kasutatakse MSCI ESG jätkusuutlikkusreitinguid ja muid tegureid. Lisaks analüüsitakse riskiolukorda pidevalt riskijuhtimissüsteemi raames, et võtta konkreetsete ohtude ilmnemise korral kasutusele vastumeetmeid.


Teade investeerimisotsuste ebasoodsa mõju kohta jätkusuutlikkuse teguritele

ERGO Life Insurance SE (koos oma Läti ja Eesti filiaalidega) on ERGO kontserni ettevõte, mis kuulub Munich Re-le. Kontsern on üks maailma juhtivaid edasikindlustuse, esmase kindlustuse ja kindlustusega seotud riskilahenduste pakkujaid.

ERGO Life Insurance SE investeeringutega seotud otsustusprotsessides võetakse arvesse kõige olulisemaid ebasoodsaid mõjusid investeerimisotsustele ja jätkusuutlikkuse teguritele. Käesolev teade kõige olulisemate ebasoodsate mõjude kohta alates 1. jaanuarist 2021. 

Investeerimisotsused võivad tekitada või süvendada suuri või tõenäoliselt suuri ebasoodsaid mõjusid jätkusuutlikkuse teguritele või olla nendega otse seotud (ebasoodsad jätkusuutlikkusega seotud mõjud). Kõige olulisemad on need mõjud, mida avaldavad jätkusuutlikkuse tegureid ebasoodsalt mõjutavad investeerimisotsused. Jätkusuutlikkuse tegurid hõlmavad muu hulgas keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja töötajatega seotud tegureid, inimõiguste austamist ning korruptsiooni ja altkäemaksu tõkestamise meetmeid. Jätkusuutlikkuse tegureid nimetatakse ka ESG-kriteeriumideks. Lühend ESG tähistab ingliskeelset väljendit „Environmental, Social and Governance“ (keskkond, sotsiaalsed tegurid ja juhtimine).
Eelnevalt kindlaks määratud riskiprofiili piires juhitakse ERGO Life Insurance SE investeeringuid käsitlevate otsuste tegemise protsesse Munich Re spetsiaalse keskse osakonna kaudu, mis ka vastutab selle protsessi eest. Olulist osa Munich Re kapitaliinvesteeringutest – sealhulgas kõiki ärivaldkondi – haldab ühine varahaldur, milleks on MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH (MEAG). Ka ESG-kriteeriume kohaldatakse kogu kontserni varade valikul.

Esmane eesmärk on meie suutlikkus täita igal ajal oma kohustusi klientide ees ning järgida seaduses sätestatud nõudeid seoses olulise põhimõttega tagada ettevõtte igakülgne heaperemehelik juhtimine. Seega kohaldatakse kõigi otsuste suhtes rangeid turvalisuse ja ohutuse nõudeid.

Meie eesmärgi saavutamist mõõdetakse kvantitatiivsete näitajatega, kasutades muude mõõdupuude seas ka ettevõttesisest jätkusuutlikkusaruannet (jätkusuutlikkuse suhtarv). ESG-kriteeriumide süstemaatiline lõimimine on kontserni investeerimisstrateegia põhikomponent. Eraldi kindlaksmääratud ESG-kriteeriumid lõimitakse iga varaklassi (aktsiad, võlakirjad ja kinnisvara) valikuprotsessi. Kontsern aitab kaasa kliima kaitsele ja toetab liikumist taastuva energia suunas, tehes sihipäraseid investeeringuid tulevikku suunatud tehnoloogiatesse ja kestlikku infrastruktuuri (nt päikese- või tuuleenergiapargid).

Munich Re on kehtestanud iseenda jaoks ettevõttesisesed investeerimispõhimõtted ja -suunised, mis kehtivad ka kõigi ERGO ettevõtete suhtes üle maailma. Need investeerimispõhimõtted moodustavad ERGO Life Insurance SE jätkusuutlike investeeringute strateegia alusraamistiku ning täiendavad ettevõtte varade ja kohustuste üldist juhtimist, tagades eeskirjad ka individuaalsete investeerimisotsuste jaoks. Investeerimispõhimõtetes määratakse kindlaks ka see, mis valdkondi tuleb investeerimisotsust tehes teadlikult vältida. Näiteks on kontsern otsustanud mitte enam investeerida ettevõtetesse, mis toodavad, müüvad või transpordivad ebaseaduslikuks kuulutatud relvi. Samuti on välistatud investeeringud toorainesse, mida kasutatakse toiduna. Lisaks ei investeeri me ettevõtetesse, mis teenivad üle 30% oma tulust kivisöe kaevandamisel või selle kasutamisel elektri tootmiseks, ega ettevõtetesse, mis teenivad üle 10% oma tulust õliliiva kaevandamisel. Veel mitmes tundlikus valdkonnas, näiteks põllumajanduse jaoks kasutatava maa ostmine või hüdrolõhkumine, kohaldatakse konkreetseid positsioonidokumente ja kontrollnimekirju.

Investeerimispõhimõtetes määratakse kindlaks ka see, mis valdkondi tuleb investeerimisotsust tehes teadlikult vältida. Näiteks on kontsern otsustanud mitte enam investeerida ettevõtetesse, mis toodavad, müüvad või transpordivad ebaseaduslikuks kuulutatud relvi. Samuti on välistatud investeeringud toorainesse, mida kasutatakse toiduna. Lisaks ei investeeri me ettevõtetesse, mis teenivad üle 30% oma tulust kivisöe kaevandamisel või selle kasutamisel elektri tootmiseks, ega ettevõtetesse, mis teenivad üle 10% oma tulust õliliiva kaevandamisel. Veel mitmes tundlikus valdkonnas, näiteks põllumajanduse jaoks kasutatava maa ostmine või hüdrolõhkumine, kohaldatakse konkreetseid positsioonidokumente ja kontrollnimekirju.


Jätkusuutlikkuse teguritele avalduvate kõige olulisemate ebasoodsate mõjude hindamise üksikasjad

Kliimaga seotud ja muud keskkonna jaoks olulised näitajad

Sotsiaalsed ja töötajatega seotud küsimused, inimõiguste austamine, korruptsiooni ja altkäemaksude tõkestamise meetmed 

Jätkusuutlikkuse teguritele avalduvate kõige olulisemate ebasoodsate mõjude kindlakstegemiseks ja prioriseerimiseks võetud meetmete kirjeldus

Jätkusuutlikkuse teguritele avalduvate kõige olulisemate ebasoodsate mõjude võitlemiseks võetud meetmete kirjeldus

Kaasamispõhimõtted

Rahvusvaheliste standardite järgimine

Teave jätkusuutlikkuse kohta nõustamisprotsessis

Tasustamispõhimõtted