Keskkonnasuunised

ERGO Group AG ja kontserni kuuluvad ettevõtted mõistavad, et nad peavad kaitsma keskkonda ja kliimat, säästma ressursse ja säilitama meie ökosüsteeme.

Vastutuse võtmine 

Keskkonna ja kliima püsiv kaitsmine on suur osa meie ettevõtte juhtimisest, sest see tähendab investeeringut tulevikku. Meie eesmärk on kaitsta ja säilitada elu loomulikku alust nii praeguste kui ka tulevaste põlvede jaoks. Rakendame aktiivselt meetmeid, et vähendada meie äritegevuse negatiivset mõju keskkonnale ja kliimale. Samuti toetame kliimamuutustega kohanemist oma toodete ja teenuste kaudu. 

Meie eesmärgid ja meetmed on kooskõlas meie kliimaeesmärkidega aastaks 2025 ning kolme sambaga, st investeeringute, kindlustuse ja meie heitkogustega. 

Järgime keskkonna kaitsmiseks kohalikke ja rahvusvahelisi kliimakaitseseadusi ning muid siduvaid ja enda võetud kohustusi. 

Toetame ÜRO üleilmse kokkuleppe põhimõtteid ja järgime säästliku kindlustuse põhimõtteid (PSI), vastutustundlike investeeringute põhimõtteid (PRI) ja kliimaneutraalsete varaomanike liidu (AOA) eesmärke. 

Arvestame keskkonna- ja kliimakaitsega ka oma sisesuunistes ja -eeskirjades (nt tegevusjuhend, hankesuunised, ametiauto suunised). 

Korrapärane ülevaatamine ja täiustamine

Keskkonnajuhtimine tagab meie keskkonnameetmete jälgimise ja arendamise, mille eesmärk on pidevalt täiustada keskkonnakaitset ja keskkonnategevuse tulemuslikkust, aga ka vältida ja vähendada keskkonnakahjusid. 

Meie äritegevuse keskkonnamõju jälgitakse, dokumenteeritakse ja hinnatakse korrapäraselt. Mõju vähendamiseks kasutame parimaid võimalikke meetodeid, mis on majanduslikult mõistlikud. 

Püüame järjekindlalt vähendada ressursside ja energia kasutust ning minimeerida heitkoguseid ja jäätmeid. CO2 jalajälg on peamine näitaja, mis aitab mõõta ja parandada meie ressursikasutust. 

Tooteid ja teenuseid hankides võtame arvesse nii keskkonda kui ka sotsiaalset vastutust, järgides üleilmse kokkuleppe põhimõtteid. Kui see on majanduslikult mõistlik, võtame arvesse ka toodete olelusringi. 

Arvestame keskkonna- ja kliimakaitsega ka tooteid arendades ja kindlustusriske kaaludes. Selleks et dokumenteerida oma keskkonnamõju, loome vajaduse korral kvantitatiivsed mõõdikud. Nende abil soovime teha keskkonnamõju läbipaistvamaks ja tuvastada, kuidas saaksime keskkonnategevuse tulemuslikkust parandada. 

Keskkonnateadlikkuse aktiivne suurendamine

Edendame keskkonnateadlikkust ja kõikide töötajate vastutust ning innustame neid kaitsma keskkonda aktiivselt ja täiustama pidevalt kontserni keskkonnategevuse tulemuslikkust. Seetõttu oleme läbipaistvad ja toetume teabele ning toetame töötajate algatusi ja meetmeid, mille eesmärk on kaitsta keskkonda. 

Mõistmise alus on suhtlus

Suhtlus on aktiivne dialoog, mida peame klientide, töötajate, tarnijate ja teiste huvitatud pooltega. Meie jaoks on tähtis, et teave meie keskkonnategevuse ja selle tulemuslikkuse kohta oleks usaldusväärne, läbipaistev ja selge. Eelkõige keskendume sisemisele ja välimisele suhtlusmeediale ning teemaga seotud teabevahetusele. 

Meie keskkonnajuhtimissüsteemi alus on avatud dialoog. See võimaldab meil suurendada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust sihipäraselt. 

ERGO Group AG
Düsseldorf, august 2021