Kauba veoks vastuvõtmise juhised

Kontrolli saatelehel märgitud kaubakohtade arvu õigsust ja vajaduse korral tee saatelehele vastav märkus.

Kaubaühikute kontrollimine kauba veoks vastuvõtmise ajal on vajalik, et vältida kaubaomaniku võimalikke pretensioone puuduvate kaubaühikute tõttu, mis on unustatud peale laadida. Märkus dokumendis, mis näitab, et kaubaühikute märgitud ja tegelik arv CMR-saatelehel on erinevad, võimaldab kaitsta vedajat arasaamatuste ja ülekohtu eest. 

Kontrolli veose ja selle pakendi välist seisundit ja veose ettevalmistust ohutuks veoks.

Kauba pakend peab olema terve ja vigastamata. Hinnates veose ettevalmistust ohutuks transportimiseks tuleb eelkõige pöörata tähelepanu kauba kinnitamise võimalusele: kas saadetava kauba pakend võimaldab kaupa kinnitada nii kindlalt, et see ei ohustaks teisi kaupu. Kui kaupa ei ole võimalik kindlalt kinnitada, siis tuleb saatjalt nõuda kauba pakendamist või puuduste kõrvaldamist mingil muul moel ning teha asjakohane märkus CMR-saatelehele. Kui saatja keeldub juhiste andmisest ega võimalda märkuste tegemist CMR-saatelehele, siis tuleb sellest teada anda veo tellijale, logistikule, otsesele ülemusele või veoettevõte juhile, äärmisel juhul aga jätta kaup peale laadimata. 

Kinnita kaup korralikult. 

Kõik kaubad tuleb korralikult kinnitada kohe pärast pealelaadimist ja enne sõidu alustamist. Kauba pakend peab võimaldama kauba kindlalt ja ohutult kinnitamist. Kauba saatjalt tuleb küsida kauba kinnitamise juhiseid. Kui kauba kinnitab saatja, tuleb vastav märkus teha CMR-saatelehele. Sõidu ajal tuleb kontrollida, et kauba kinnitusrihmad ei lõdveneks ja kaup oleks kogu aeg korralikult kinnitatud. 

Taga temperatuurirežiimiga kauba vastuvõtmisel , et enne veose laadimist oleks kaubaruum puhas ja kuiv, kõrvaliste lõhnadeta ja nõutud temperatuuriga. 

Kaubaruumi ettevalmistamine on vajalik selleks, et kaup veo ajal säiliks. Eelkõige on oluline, et kaubaruumis oleks antud veosele vastav temperatuur, mis aitab viia kauba kahjustumise võimaluse miinimumini. 

Kontrolli temperatuurirežiimiga kauba vastuvõtmisel veose temperatuuri veose lähtekohas koos saatjaga ja mahalaadimiskohas koos vastuvõtjaga ning tee saatelehele vastav märkus. 

Kauba temperatuuri on vaja kauba vastuvõtmisel kontrollida seetõttu, et vältida olukorda, kui antakse vedada kaup, mille temperatuur ei vasta saatedokumentides märgitud temperatuurile, nt. kui kaup on soojem. Kauba temperatuuri kontrollimine ja selle märkimine saatelehele kaitseb vedajat võimaliku nõude eest. 

Jälgi, et temperatuurirežiimiveo korral oleksid veokis temperatuuri mõõtmise andmete talletamise seadmed. 

Termohaagise külmaseadme seatud töötemperatuuride salvestus ja väljatrükk on vajalikud vedaja õiguste kaitsmiseks. Need võimaldavad ära hoida kaubaomaniku nõudeid seoses kauba riknemisega ja näidata, et vedaja täitis dokumentides nõutud temperatuurirežiimi. 

Tee vajalikud märkused CMR-saatelehel või kauba saatedokumentidel.

Kui vedaja kontrollib kaupa ja leiab puudusi, siis tuleb need puudused märkida kirjalikult CMR-saatelehele või kaubadokumentidele. Kui kirjalikku märkimisvõimalust ei ole, siis tuleb sellest informeerida otsest juhti, logistikut, kauba omanikku või veo tellijat (kui nemad ei ole kauba saatjad) ja nende kaudu kinnitada kontrollimisel tuvastatud puudused. Märkused CMR-saatelehel või kauba dokumentidel tõendavad vedaja ütlusi laadimisel toimunu kohta. Märkuste tegemata jätmine mõjutab juhtumi kohta otsuse tegemist.