Liikurmasina ja haakeseadme kindlustus

Ehitajad ehitavad hooneid, veevarustuse ja kanalisatsiooni välistrasse, teid jms. Põllumehed harivad põldu, kasvatavad teravilja, kartulit jms. Metsamehed tegelevad metsa kasvatamise ja langetamisega, metsamaterjali veoga jms. Ettevõtjad tegelevad teede, tänavate või haljasalade hooldamisega, tõstetöödega, materjali-käitlusega jms.

Kõigi nende tööde tegemiseks läheb vaja masinaid ja seadmed, mille kasutamisega kaasnevad riskid – masina kokkupõrge liikuva või liikumatu esemega, otsasõit takistusele, ümberminemine, eseme kukkumine masinale, vajumine pinnasesse; liiklusõnnetus, teelt väljasõit, kahjud masina transpordil treileri või haagise peal; niisamuti võivad masinat või seadet kahjustada tulekahju, torm või tormi tõttu masinale langenud puu või muu ese; looduslik üleujutus, vargus, vandalism jne. Kõiki neid riske on võimalik maandada ehk nende vastu kindlustada.

ERGO pakub liikurmasina ja seadme kindlustusega võimalust kindlustada erinevaid masinaid ja seadmeid.

Kindlustusvõtjaks võib olla isik, kel on kindlustushuvi – masina omanik või seaduslik valdaja.

Kindlustatud esemeks on maismaal liikuv masin koos töömehhanismiga, selle haakeseade või muu seade tootja poolt ettenähtud komplektsuses. Kui masinaga töötamiseks kasutatakse mitut töömehhanismi, kehtib kindlustusleping lahti monteeritud töömehhanismi suhtes masina hoiukohas olenemata sellest, kas masin asub töö tegemise kohas või liigub kindlustuskoha piires ühest paigast teise.

Kindlustussummaks on masina turuväärtus, mis ei vähene väljamakstud hüvitise võrra.

Kindlustusjuhtum on masina ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas ja kindlustusperioodil põhjusel, mis ei ole kindlustustingimuste kohaselt välistatud.

Kindlustusjuhtumi tekkimise põhjuseks võib olla näiteks:

  • tulekahju, pikselöögi otsetabamus, torm või tormi tõttu masinale langenud puu või muu ese, looduslik üleujutus, vargus, murdvargus, röövimine ja/või vandalism;
  • masina kokkupõrge liikuva või liikumatu esemega, otsasõit takistusele, ümberminemine, eseme kukkumine masinale või masina kukkumine, masina vajumine pinnasesse, klaasikahjud;
  • liiklusõnnetus teeliikluses üldkasutataval teel;
  • masina ümberminemine või kukkumine transportimisel ja transpordivahendi peale või sellelt maha laadimisel;
  • muu kahju, mille tekkimise põhjused ei ole kindlustustingimuste kohaselt välistatud.

Masina osalise kahjustumise korral, kui kahjustusi on võimalik taastada, hüvitatakse põhjendatud taastamis- ja/või asendamiskulud:

  • kahjustunud osa demontaaži, taastamise ja taasmonteerimise kulud;
  • kahjustunud osa asendamise kulud koos veo- ja montaažikuludega. Asendamiskulude hüvitamisel arvestatakse asendatava osa vanust, tehnilist seisundit, kulumisastet ja komplektsust. Kui vanusele vastava kulumisastmega osa ei ole võimalik taassoetada, hüvitatakse uue osa maksumus;
  • masina põhjendatud päästmis- ja transpordikulud.

Masina täieliku hävimise ja samuti varguse ning röövimise korral hüvitatakse masina turuväärtus.