ERGO Kindlustuse Aktsiaseltsi, „ERGO Latvija” Apdrošināšanas akciju sabiedrība ja Akcinė draudimo bendrovė “ERGO Lietuva” piiriülene ühinemine

30. november 2012

1.           Ühinemisluba

27.11.2012 andis Eesti Vabariigi Finantsinspektsioon ühinemisloa ERGO Baltikumi kahjukindlustusseltside ERGO Kindlustuse Aktsiaselts (ERGO EST; aktsiaselts, mis on registreeritud Eesti Vabariigi Harju Maakohtu registriosakonnas, registrikood: 10017013, Asukoht: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti Vabariik), “ERGO Latvija” Apdrošināšanas akciju sabiedrība (ERGO LV; aktsiaselts, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris, registrikood: 40003131253, asukoht: Skanstes iela 50, Riia LV-1013, Läti Vabariik) ja Akcinė draudimo bendrovė “ERGO Lietuva” (ERGO LT; aktsiaselts, mis on registreeritud Leedu Vabariigi Juriidiliste Isikute Registris, registrikood: 110012799, asukoht: Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius, Leedu Vabariik) piiriüleseks ühinemiseks.

ERGO LV ja ERGO LT ühendatakse ERGO EST-iga, mis ühinemise tulemusena saab Euroopa Äriühinguks (SE) ärinimega ERGO Insurance SE ning mis jätkab tegutsemist kõigis kolmes Balti riigis.

Ühinemise bilansi päev (so. aeg, millest alates ühendatavate ühingute tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvel; edaspidi Ühinemispäev) on ühinemise Eesti äriregistrisse kandmise kuupäev. ERGO plaanib ühinemise registreerida Eesti äriregistris 2013. aasta jaanuari alguses.
ERGO LV ja ERGO LT kustutatakse likvideerimismenetluseta. Ühinemispäevast alates tegutseb ERGO Insurance SE Läti Vabariigis oma Läti filiaali (äriregistrikood: 40103599913) ning Leedu Vabariigis oma Leedu filiaali (äriregistrikood: 302912288) kaudu. Kõik ERGO LV ja ERGO LT varad, õigused ja kohustused, sh kindlustusportfellid ning ERGO LV ja ERGO LT kindlustus- ja edasikindlustuslepingute täitmise kohustused lähevad alates Ühinemispäevast üle ERGO Insurance SE’le.
Lisaks faktile, et tegevust jätkatakse ERGO Insurance SE’na, ei kaasne ühinemisega sisulisi muutusi ERGO igapäevatöös ning suhtluses klientide ja koostööpartneritega. Kõik kehtivad lepingud ja kontaktid jäävad samaks. Ühinemine ei mõjuta ühinevate ühingute kehtivaid kindlustuslepinguid (sh kindlustuskaitse ulatust ega tingimusi) ega kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute ega soodustatud isikute õigusi.
Kui teil on seoses ühinemisega küsimusi, siis palun võtke ühendust ERGO Kindlustuse AS-iga (hr Ivo Viires, telefon: +372 6 106 514; e-post: ivo.viires@ergo.ee).

2. ERGO LV KINDLUSTUSPORTFELLI ÜLEANDMINE


Vastavalt Läti kindlustusseltside ja -järelevalve seaduse § 68 lõikele 2 ja Eesti kindlustustegevuse seaduse §-le 92 teavitab ERGO LV käesolevaga, et 16.11.2012 väljastas Läti Finants- ja Kapitaliturgude Komisjon loa ERGO LV kindlustusportfelli üleandmiseks ERGO EST’ile. Portfelli üleminek jõustub Ühinemispäeval.
Kindlustusvõtjatel, kellel on kehtiv kindlustusleping ERGO LV-ga Eestis asuva kindlustusriski kindlustamiseks, on soovi korral õigus öelda ERGO LV-ga sõlmitud kindlustusleping üles, esitades vastav ülesütlemisteade ERGO LV-le hiljemalt 4. jaanuariks 2013. Ülesütlemisteade tuleb saata e-posti aadressile daina.arne@ergo.lv. Kui kindlustusvõtja nimetatud tähtaja jooksul ülesütlemisõigust ei kasuta, loetakse ta kindlustuslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekuga nõustunuks.
Kindlustusrisk asub Eestis juhul, kui:
1) kindlustatud esemeks on Eestis asuv kinnisasi, ehitis või ehitis koos sisustuse ja seadmetega, või
2) kindlustatud sõiduk on kantud Eesti registrisse ja talle on antud vastav numbrimärk, või
3) reisiteenusega seotud riske hõlmav leping kestusega kuni neli kuud on sõlmitud Eestis või
4) füüsilisest isikust kindlustusvõtja peamine elukoht on Eestis, või
5) juriidilisest isikust kindlustusvõtja kindlustuslepinguga seotud tegevuskohaks on Eesti.

Kui teil on seoses ERGO LV kindlustusportfelli ülemineku ja kindlustuslepingu võimaliku lõpetamisega küsimusi, siis palun pöörduge ERGO LV poole kirjalikult aadressil “ERGO Latvija” AAS, Skanstes iela 50, Riia, LV-1013, Läti Vabariik; e-posti teel daina.arne@ergo.lv või telefoni teel +371 67081861.
Teade ERGO LT kindlustusportfelli üleandmise kohta avaldati 16.06.2012 Eesti Päevalehes.