Lepingueelne teave kliendile

Liiklus- ja kaskokindlustus

1. Üldine teave

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE, registrikood 10017013, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, tel 6106 500, e-post info@ergo.ee.

Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt ERGO kindlustuslepingute üldtingimustele ja sõidukikindlustuse tingimustele (kaskokindlustus) või liikluskindlustuse tingimustele (liikluskindlustus). Kindlustustingimustega on võimalik tutvuda ERGO veebilehel https://www.ergo.ee/ergo/tingimused-ja-vormid/tingimused. Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitab klient, et kindlustusandja on talle üldtingimused ja kindlustustingimused kättesaadavaks teinud, ta on nendega tutvunud ning nõustub nendega.

ERGO e-kontoris ei saa teha tehinguid volitatud esindaja vahendusel. Vajalikud tehingud ja toimingud teeb klient isiklikult.

ERGO e-kontoris esitatakse kliendile kõik ERGO kindlustustingimused, hinnakalkulatsioonid ja pakkumused elektroonilises või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

ERGO e-kontoris toiminguid tehes peab klient veenduma, et tema esitatud andmed (sh isikuandmed) on õiged ja täielikud.

ERGO e-kontoris toimub kindlustuslepingu sõlmimine alljärgnevalt: kliendi andmete sisestamine, maksearvutus ja kindlustuslepingu sõlmimine. Klient nõustub sellega, et kindlustusandja väljastab talle kindlustuspoliisi, mis ei kuulu allkirjastamisele. Kindlustusobjekti eripärast olenevalt võib olla vajalik eelnev kindlustusobjekti ülevaatamine.

ERGO säilitab kõik kliendi sõlmitud kindlustuslepingud kuni kindlustuslepingust tuleneva nõude aegumistähtaja lõpuni. Kliendil on igal ajal võimalus oma sõlmitud kindlustuslepingutega tutvuda.

Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted on fikseeritud kindlustuslepingute üldtingimustes.

2. Kindlustusmakse

Kindlustusmakse kujuneb kliendi ja sõiduki riskihinnangust ning ERGO maksearvutuse tingimustest lähtudes. Kindlustusmakse suurus kuvatakse maksearvutuses ja kindlustuspoliisil. Kindlustuslepingu sõlmimisega ERGO e-kontoris ei kaasne kliendile muid kulusid. Kindlustusmakse tasumine ERGO e-kontoris toimub kliendile kuvatava pangalingi vahendusel.

3. Kindlustuskaitse selgitused

3.1. Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses ja tingimustel kahju, mis kindlustatud isik (sõiduki valdaja) on kindlustusjuhtumi tagajärjel tekitanud kolmandale isikule. Kindlustusjuhtum on kahju tekitamine sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal, juhul, kui see on toimunud sõiduki liikluses käitamisele iseloomuliku riski realiseerumisega ning esineb põhjuslik seos sõiduki liikumise või paiknemise ja tekitatud kahju vahel.

Kindlustusjuhtumiks ei ole kahju põhjustamine sõidukis, välja arvatud liinivedu tegevale parvlaevale pealesõidul või selliselt parvlaevalt mahasõidul; paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks; avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil; teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal ajal, mil see ala on avalikule liiklusele suletud, ning kui sõidukit, millega kahju on põhjustatud, kasutatakse metsa-, põllu- või ehitustöödel või muul samalaadsel eesmärgil ja kahju on põhjustatud vahetult töötegemise käigus.

Kui Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu määrusest ei tulene teisiti, kohaldatakse õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamisele selle riigi õigust, kus kindlustusjuhtum aset leidis.

3.2. Kaskokindlustus

Kaskokindlustuse lepingu alusel hüvitatakse sõidukile tekitatud kahju.

ERGO pakub e-kontoris kindlustuslepingu sõlmimisel täiskaskot, mis sisaldab kaitset loodusõnnetuse, sõiduki süttimise, vandalismi, liiklusõnnetuse, varguse ja röövimise vastu ning mille juurde on võimalik valida lisakaitseid. Kindlustuslepingus sisaldub ka ERGO autoabi ja ERGO asendusauto kindlustuskaitse.

Välistused on loetletud sõidukikindlustuse tingimuste punktis 12. Asjaolud, mis võivad anda ERGO-le aluse vabaneda kindlustuslepingu täitmise kohustusest, on loetletud sõidukikindlustuse tingimuste punktis 11.

4. Taganemisõigus

Tulenevalt asjaolust, et kindlustusleping sõlmitakse ERGO e-kontoris, on kindlustusvõtjal õigus põhjust nimetamata taganeda kindlustuslepingust 14 päeva jooksul alates kindlustuslepingu sõlmimisest. Taganemisteade tuleb saata ERGO veebilehe vahendusel või edastada aadressil info@ergo.ee. Liikluskindlustuse lepingust taganemise korral tagastab ERGO kindlustusvõtjale kindlustusmakse selle aja eest, mille eest ERGO ei ole kindlustusvastutust kandnud. Kaskokindlustuse lepingust taganemise korral tagastab ERGO kogu tasutud makse. Taganemine ei too kliendile kaasa lisakulusid.

5. Lepingu tähtaeg

Kaskokindlustuse leping sõlmitakse tähtajatuna. Kindlustusperiood on üks aasta. Enne kindlustusperioodi möödumist saadab ERGO kindlustusvõtjale uue poliisi ja makseteatise-arve. Kui klient jätab uue kindlustusperioodi esimese makse tasumata, kohaldatakse sama põhimõtet mis järgmakse tasumata jätmise korral.

Liikluskindlustuse leping sõlmitakse alati tähtajalisena. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida. Kindlustuslepingut on võimalik sõlmida JAH- või EI-lepinguna.

Automaatselt pikenev ehk JAH-leping on tähtajaline leping, mis sõlmitakse aastaseks kindlustusperioodiks. Kindlustusandja saadab kliendile kindlustusperioodi lõppedes automaatselt uue poliisi. JAH-lepingu eest saab tasuda osamaksetega kas ühes, kahes, neljas või kaheteistkümnes osas.

Mitteuuenev ehk EI-leping on tähtajaline leping, mida saab sõlmida ühest päevast kuni ühe aastani. Kindlustusperioodi lõppedes ei ole kindlustusandjal kohustust teha kliendile pakkumust uueks kindlustusperioodiks ega väljastada poliisi. EI-lepinguga tuleb kliendil endal jälgida poliisi kehtivusaega ja osta õigel ajal uus poliis. EI-lepingu kindlustusmakset ei ole võimalik tasuda osamaksetena, vaid see tuleb tasuda korraga.

6. Lepingu lõpetamine

Kindlustuslepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik seaduses ja/või kindlustuslepingus ette nähtud erakorralistel alustel (nt kindlustushuvi lõppemine, sõiduki võõrandamine, kindlustusjuhtumi toimumine). ERGO ei kohalda kindlustuslepingu lõpetamisel asjaajamiskulusid ega leppetrahve.

7. Kindlustusjuhtumist teatamine

Kindlustusjuhtumist tuleb kindlustusandjale viivitamatult teatada. Kontaktandmed on esitatud kindlustuspoliisil.

8. Kohaldatav õigus

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

9. Vaidlustamine ja kaebuse esitamine Finantsinspektsioonile või tarbija kaebusi lahendavale organile

Kui klient soovib pöörduda kaebusega ERGO poole, siis tuleb teade saata info@ergo.ee.

Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.

Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Klient võib kindlustusandja tegevuse peale esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).

Kliendil on õigus pöörduda kaebusega ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Kontaktandmed: Rahukohtu 2, Tallinn, tel 6201707. Lisateave ja menetlusreeglid https://komisjon.ee/et