Kodukindlustuse lepingueelne teave kliendile

1. Üldine teave

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE (registrikood 10017013), aadress Veskiposti 2/1, Tallinn, tel 610 6500, info@ergo.ee.

Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt ERGO kindlustusteenuste üldtingimustele ja kodukindlustuse tingimustele

Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitab Klient, et Kindlustusandja on talle kindlustustingimused kättesaadavaks teinud, ta on nendega tutvunud ning nõustub nendes sätestatuga.

ERGO e-kontoris ei saa teha tehinguid volitatud esindaja vahendusel. Vajalikud tehingud ja toimingud teeb klient isiklikult.

ERGO e-kontoris esitatakse kliendile kõik ERGO kindlustustingimused, hinna kalkulatsioonid ja pakkumused elektroonilises või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

ERGO e-kontoris toimingute tegemisel peab klient veenduma, et tema  esitatud andmed (sh isikuandmed) on õiged ja täielikud.

ERGO e-kontoris toimub kindlustuslepingu sõlmimine alljärgnevalt: kliendi andmete sisestamine, maksearvutus ja kindlustuslepingu sõlmimine.  Klient nõustub sellega, et kindlustusandja väljastab talle kindlustuspoliisi, mis ei kuulu allkirjastamisele.

ERGO säilitab kõik kliendi sõlmitud kindlustuslepingud kuni kindlustuslepingust tuleneva nõude aegumistähtaja lõpuni. Kliendil on igal ajal võimalus oma sõlmitud kindlustuslepingutega tutvuda.

Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted leiad siit.

2. Kindlustusmakse

Kindlustusmakse kujuneb kliendi riskihinnangust ning ERGO maksearvutuse tingimustest  lähtudes. Kindlustusmakse suurus kuvatakse kindlustuspakkumisel ja kindlustuspoliisil. Kindlustuslepingu sõlmimisega ERGO e-kontoris ei kaasne kliendile muid kulusid. Kindlustusmakse tasumine ERGO e-kontoris toimub kliendile kuvatava pangalingi vahendusel.

3. Kindlustuskaitse selgitused:

ERGO Midi sobib inimesele, kes soovib ise täpselt valida, mille vastu oma kodu või seal asuvat vara kindlustada (valikriskidega kindlustus). Võimalikud kindlustuskaitsed on alljärgnevad: tulekahju, veeavarii, loodusjõud, üleujutus, vandalism, murdvargus, ajutise elukoha üürikulu.

ERGO Maksi sobib inimesele, kes soovib maksimaalset kindlustunnet (koguriski kindlustus). Nii kodu ise kui ka selles paiknev vara ja juuresolevad rajatised on kindlustatud kõikide juhtumite vastu, mida on võimalik valida Midi paketis. Lisaks on kindlustatud juhtumid, mida ei ole välistatud.

Koos varakindlustusega on võimalik valida ka vastutuskindlustuse kindlustuskaitse, mis on seotud ainult kindlustusobjekti valdamisega (Midi ja Maksi) või lisaks ka kindlustusvõtja muu tegevusega (Maksi) .

Välistused, milliste juhtumite korral kindlustushüvitist välja ei maksta, on loetletud Midi ja Maksi kodukindlustuse tingimustes (www.ergo.ee/tingimused).

4. Taganemisõigus

Tulenevalt asjaolust, et kindlustusleping sõlmitakse ERGO e-kontoris, on tarbijast kindlustusvõtjal õigus põhjust nimetamata kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates kindlustuslepingu sõlmimisest. Taganemise teade tuleks saata, kas ERGO veebilehe vahendusel või edastada info@ergo.ee. Kindlustuslepingust taganemise korral tagastab ERGO kogu tasutud makse. Taganemine ei too kliendile kaasa lisakulusid.

5. Lepingu tähtaeg

Kindlustusleping sõlmitakse tähtajatuna. Kindlustusperiood on üks aasta. Enne kindlustusperioodi möödumist saadab ERGO kindlustusvõtjale uue poliisi ja makseteatis-arve. Uue kindlustusperioodi esimese makse tasumata jätmisele kohaldatakse sama põhimõtete, mida järgmakse tasumata jätmisel.

6. Lepingu lõpetamine

Kindlustuslepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik seaduses ja/või kindlustuslepingus ette nähtud erakorralistel alustel (nt kindlustushuvi lõppemine, kindlustusobjekti võõrandamine, kindlustusjuhtumi toimumine). Kindlustuslepingu lõpetamisel ei kohalda ERGO asjaajamiskulusid ega leppetrahve.

7. Kindlustusjuhtumist teatamine

Kindlustusjuhtumist tuleb kindlustusandjat viivitamatult teavitada. Kontaktandmed on esitatud kindlustuspoliisil.

8. Kohaldatav õigus

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

9. Vaidlustamine ja kaebuse esitamine Finantsinspektsioonile või tarbija kaebusi lahendavale organile

Kui klient soovib pöörduda kaebusega ERGO poole, siis tuleb teade saata info@ergo.ee.

Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.

Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Klient võib kindlustusandja tegevuse peale esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).

Kliendil on õigus pöörduda kaebusega ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Kontaktandmed: Rahukohtu 2, Tallinn, tel 6201707. Lisateave ja menetlusreeglid https://komisjon.ee/et