Kandidaadi isikuandmete töötlemise põhimõtted


Järgnevalt on selgitatud, kuidas ja millistest põhimõtetest lähtuvalt ERGO (st ERGO Insurance SE ja/või ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal) töötleb ERGOsse tööle kandideerivate isikute (edaspidi – kandidaatide) isikuandmeid.

ERGO juhindub isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest, töölepingu seadusest ja muude asjakohaste õigusaktide nõuetest.

Üks isikuandmete kaitse kesksetest põhimõtetest on isikuandmete õiglane ja läbipaistev töötlemine, mis eeldab, et ERGO kui tööandja ja vastutav töötleja teavitab kandidaate isikuandmete töötlemisest ja selle eesmärkidest.  

MÕISTED

Isikuandmete kaitse üldmäärus või GDPR on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Tööandja ja vastutav töötleja on ERGO, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

Kandidaat on füüsiline isik, kellega ERGO plaanib pidada või peab läbirääkimisi töölepingu sõlmimiseks.

Kolmas isik on isik, kes ei ole ERGO või kandidaat ega ERGO volitatud töötleja.

Andmesubjekt on isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ("andmesubjekti") kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine  on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt isikuandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine).

Volitatud töötleja on isik, kes töötleb ERGO nimel ja ERGOga sõlmitud lepingu alusel isikuandmeid.

PÕHIMÕTTED

1.     ERGO töötleb kandidaadi isikuandmeid vaid värbamisprotsessi ajal.

2.     ERGO töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 (1) (b) ette nähtud alusel, st isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu sõlmimisele eelnevate tegevuste läbi viimiseks vastavalt kandidaadi taotlusele.

3.     Kui kandidaat ei osutu valituks, siis ERGO kandidaadi isikuandmeid enam edasi ei töötle.

4.     ERGO säilitab kandidaadi isikuandmeid ühe aasta jooksul arvates kandidaadi suhtes ametikohale valituks või mittevalituks osutumise otsuse tegemise päevast. Andmeid säilitatakse ühe aasta jooksul eesmärgiga lahendada kandidaadi ja ERGO vahel tekkida võivaid vaidlusi nimetatud otsuse suhtes.

5.     Kandidaadi soovi korral säilitab ERGO oma infosüsteemis kandidaadi isikuandmeid talle võimalike täiendavate tööpakkumiste tegemiseks.

6.     ERGO ei anna kandidaadi isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega kolmandatesse riikidesse.  ERGOl on õigus kandidaadi esitatud andmete õigsust kontrollida ning kandidaadi ametikohale sobivust hinnata (nt avalikud andmebaasid, krediidiinfo, karistusregister, avalik veeb).

7.     ERGOl on õigus tööalase tagasiside saamiseks võtta ühendust soovitajatega, kelle kandidaat on välja toonud kandidaadi küsimustikus. ERGO eeldab, et kandidaat on neid isikuid eelnevalt teavitanud, et ERGO võib nende andmeid (sh kontaktandmeid kasutada) nendega kontakteerumiseks ja tagasiside küsimiseks.

8.     ERGO tagab isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete.

9.     ERGO kinnitab, et on kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks ja, et isikuandmete töötlemisel piirdutaks vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

10. ERGO võimaldab ligipääsu kandidaadi isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud ERGO töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda ning vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

11. ERGO kannab vastutust isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

12. Kandidaadil on õigus tutvuda tema kohta ERGO valduses olevate isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

13. Kandidaadil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, parandamist või sulgemist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

14. Kui kandidaat leiab, et ERGO on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise või kustutamise nõudega ERGO poole elektronposti vahendusel: personal@ergo.ee.

15. ERGO andmekaitseametniku ülesandeid täidab ERGO andmekaitsespetsialist (Verner Elp, verner.elp@ergo.ee). Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.