Auditi töövõtu pakkumiskonkurss ERGO Insurance SE

21. veebruar 2018

ERGO Insurance SE korraldab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014 määruse (EL) nr 537/2014 artikliga 16 ja kohaliku seadusega konkursi auditi töövõtuks majandusaastate 2020 ja 2021 (1. jaanuar kuni 31. detsember) majandusaasta aruande auditiks.
Pakkumiskonkurss hõlmab ka Solventsus II bilansi ülevaatust ning 2020. ja 2021.majandusaasta vaheauditit. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et samaaegselt toimub pakkumiskonkurss Münchenis Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschafti 2020. majandusaasta auditi ja teiste konsolideeritud raamatupidamisaruannetes sisalduvate tütarettevõtete auditi jaoks. Audiitoritel ja audiitorühingutel palutakse oma huvist pakkumiskonkursil osaleda teada anda järgmiseks tähtajaks:

kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi 28. veebruaril 2018 kontaktaadressil Audit_Tender@munichre.com, kasutades selleks Munich Re veebilehel olevat vormi. https://www.munichre.com/de/group/company/corporate-governance/auditors-report/index.html

Oma huvi väljendanud audiitoritele ja audiitorühingutele saadetakse lisateavet pärast nimetatud tähtaja, 28. veebruari 2018 möödumist.