ERGO toetab kiusamisvaba kooli

21. september 2015

ERGO Insurance SE sõlmis pikaajalise toetuslepingu sihtasutusega Kiusamisvaba Kool, võimaldades programmiga liituda umbes 5 koolil õppeaastas ning aidates nii vähendada ja ennetada kiusamist Eesti koolides.
„Ühiskond, kus märgatakse inimestevahelisi probleeme ja julgetakse ning osatakse nendega tegeleda, on terve ja selles on meeldiv elada. Toetame Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi, sest usume, et kiusamisjuhtumite ennetamiseks, märkamiseks ja lahendamiseks juba koolieas antud õpetus aitab vähendada riskikäitumist kogu ühiskonnas. Soovime, et Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programm jõuaks järjest enamate koolide, laste ning lastevanemateni,“ ütles ERGO Eesti turundusdirektor Ines Estrin.

„Pikaajalised uuringud Soomes ja Norras näitavad, et kiusamise vähendamiseks on vaja teha järjepidevat ja süstemaatilist tööd ning lühiajalised projektid ja kampaaniad olulist muutust ei anna. ERGOga sõlmitud pikaajaline toetusleping aitab meil kindlustada, et saame ennetus- ja sekkumistegevusi hõlmava programmi järgmiste aastate jooksul viia püsivamalt aina rohkemate õpilasteni,“ täiendas SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar.
Peale rahalise toetuse plaanitakse sihtasutuse tegevustesse kaasata ka ERGO töötajaid – soovijad saavad osaleda lapsevanematele suunatud kiusuennetus- ja sekkumisteemalisel loengul ning võivad huvi korral liituda ka vabatahtlike võrgustikuga.

2015. aasta sügisest on KiVa programmi kaasatud 32 kooli üle Eesti, jõudes nii üle 6500 õpilaseni. Programmitegevustesse on peale õpilaste hõlmatud ka lapsevanemad ja õpetajad, kuna kiusamise ennetamine ja vähendamine eeldab head koostööd kogu koolipere ja lapsevanemate vahel. Veel 7 kooli kokku umbes 1500 õpilasega teeb ettevalmistusi, et programmi kasutamisega alustada järgmisel, s.o 2016/2017. õppeaastal.

Rahvusvaheline praktika näitab, et Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm on aidanud kiusamist, aga ka koolist välja langemist oluliselt vähendada. Eestis läbi viidud mõju-uuringute põhjal on näha, et programmi kasutanud koolides õnnestus juba esimese 8 kuuga kiusu all kannatamist vähendada üle 17% ning ohvrite protsendi langus jätkus ka programmi teisel rakendamise aastal. 2015. aasta kevadeks oli programmi 2 aastat kasutanud koolides näha ka kiusajate hulga olulist vähenemist.