Teise põhjustatud liikluskahju hüvitab nüüd ka oma kindlustusselts

23. detsember 2014

Vastavalt 1. jaanuarist 2015 jõustuvale uue Liikluskindlustuse seaduse osale saab uuest aastast taotleda teise liikleja poolt tekitatud liikluskahju hüvitamist ka oma kindlustusseltsilt. Seni tuli hüvitist taotleda alati sellelt kindlustusseltsilt, kelle poliis oli liiklusõnnetuse põhjustajal.
Kliendil on mugav ajada asju harjumuspäraste teeninduskanalite kaudu: oma kindlustusselts maksab hüvitise välja ning nõuab hiljem kahjusumma sisse õnnetuse põhjustaja kindlustusandjalt.

ERGOs kindlustatud kahjustatud isikul on õigus saada kahjukäsitluse teenust ja nõuda hüvitist ERGOst, kui täidetud on kõik allnimetatud tingimused:

·    hüvitise summa on eeldatavalt alla 10 000 euro;
·    nõue esitatakse ehk kahjust teatatakse 30 päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumi toimumist;
·    kindlustusjuhtumi tõttu on kahjustada saanud vaid sõiduk või sõiduk ja muu asi samas juhtumis;
·    kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
·    kindlustusjuhtumi asjaolud on selged;
·    tegemist on ainult varalise, mitte lisaks ka isikukahjuga.

Õnnetuses kannatanul, kes pöördub hüvitise saamiseks ERGOsse, ei ole vaja muretseda liikluskindlustuse hinna pärast: kannatanu jaoks liikluskindlustuse hind ERGOs ei tõuse.

Kui kannatanu kindlustusandja on kannatanule kahju hüvitanud, esitab ta tagasinõude õnnetuse põhjustaja kindlustusandjale, kes on lõplik kahjukandja.