Kaskokindlustuse lepingueelne teave

Mida pead teadma enne lepingu sõlmimist.

Kaskokindlustusega hüvitatakse Sinu sõidukiga juhtunud kahjud ja Sa ei pea muretsema ootamatult suurte väljaminekute pärast.

E-kontorist saad täiskasko, mis kaitseb loodusõnnetuse ja rahe, sõiduki süttimise, mehaanilise jõu ja laadimisel tekkinud kahju, vandalismi, liiklusõnnetuse, varguse ja röövimise korral.

Täpne ülevaade kindlustuskaitsetest on toodud sõidukikindlustuse tingimustes. Tutvu ka kindlustuslepingute üldtingimustega.

Kasko eelised:

 • tasuta ERGO asendusauto tavakasutuses oleva sõidu- või pakiauto asemele kuni 21 päevaks
 • tasuta üleeuroopaline ERGO autoabi tavakasutuses olevatele sõidu- ja pakiautodele ning mootorratastele
 • omavastutuseta klaasikahjud ja metsloomaga kokkupõrked
 • kiire ja kvaliteetne kahjukäsitlus

Millal kaskokindlustus ei aita?

Ei hüvitata kahju:

 • mis on tekkinud sõiduki kasutamisest väljaspool kindlustusterritooriumi
 • mis on tekkinud sõiduki kulumise, roostetamise, nõuete vastase ümberehitamise, puuduliku või vale hoolduse tulemusel
 • mille tekitasid lemmikloomad sõiduki salongile
 • mis tekitati sõiduki varguse käigus ja politseid ei teavitatud; auto konfiskeerimisel
 • kui sõiduk osales võistlusel või treeningul, sõitis väljaspool teeliiklust
 • mis on põhjustatud sõjast, terrorismist, siserahutustest, streigist
 • mis tekkis vale mootorikütuse kasutamisel 

Välistuste täieliku loetelu leiad sõidukikindlustuse tingimuste punktis 12.

Lepingu tähtaeg

Kaskokindlustuse leping sõlmitakse tähtajatuna. Kindlustusperiood on üks aasta. Enne kindlustusperioodi möödumist saadab ERGO Sulle uue poliisi ja arve.

Kindlustusmakse

Kindlustusmakse kujuneb kliendi riskihinnangust ning ERGO maksearvutuse tingimustest lähtudes. Kindlustusmakse suurus kuvatakse e-kontori maksearvutusel ja kindlustuspoliisil. Kindlustuslepingu sõlmimisega ERGO e-kontoris ei kaasne kliendile muid kulusid.

Lepingu lõppemine, ülesütlemine ja lepingust taganemine

Kindlustusleping lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kindlustuslepingu ülesütlemist või sellest taganemist või muudel seaduses sätestatud alustel. Pooltel on õigus kindlustusleping üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras ja alustel ning poolte kokkuleppel. Kindlustuslepingu lõpetamisel ei kohalda ERGO asjaajamiskulusid ega leppetrahve.

Tähtajatu kindlustuslepingu muutmise või lõpetamise soovist tuleb teisele poolele ette teatada vähemalt üks kuu enne aastase kindlustusperioodi lõppu.

E-kontoris sõlmitud lepingust saad ilma põhjust nimetamata taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Taganemisteate saad saata ERGO veebilehe kaudu või e-posti aadressil info@ergo.ee. Kui taganed lepingust, maksame Sulle tagasi kindlustusmakse selle aja eest, mille eest me ei ole kindlustusvastutust kandnud.

Kui soovid lepingut lõpetada, palun saada teade info@ergo.ee.

Kas vajad abi?

Salvesta 24/7 töötav ERGO autoabi number +372 655 5401.

Poliisilt leiad:

 • kindlustuskaitsed ja ‑summad;
 • kindlustustähtaja;
 • kindlustusmakse suuruse;
 • ERGO kontaktandmed ja autoabi kontakti.

Mida pead teadma e-kontori kohta?

 • E-kontoris toiminguid tehes jälgi, et Sinu andmed oleksid õiged ja täielikud.
 • E-kontorist leiad kindlustustingimused ja ‑poliisid.
 • E-kontoris näed kindlustuse lõplikku maksumust.
 • E-kontoris saad kindlustuspoliisi, mida pole vaja allkirjastada. Leping on sõlmitud, kui suundud e-kontorist internetipanka. Internetipanka minekul tekib Sul maksekohustus.
 • ERGO hoiab kõik Sinu kindlustuslepingud alles kuni aegumistähtaja lõpuni.
 • E-kontoris sõlmitud lepingust saad ilma põhjust nimetamata taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Taganemisteate saad saata ERGO veebilehe kaudu või e-posti aadressil info@ergo.ee. Kui taganed lepingust, maksame Sulle tagasi kindlustusmakse selle aja eest, mille eest me ei ole kindlustusvastutust kandnud.

Muu info, mida peaksid teadma

 • Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt ERGO kindlustuslepingute üldtingimustele ja sõidukikindlustuse tingimustele.
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitad, et kindlustusandja on Sulle üldtingimused ja kindlustustingimused kättesaadavaks teinud, oled nendega tutvunud ning nõustud nendega.
 • Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted leiad siit.
 • Kui soovid pöörduda kaebusega ERGO poole, palun saada teade e-posti aadressile info@ergo.ee.
 • Sul on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Lisateabe leiad Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehelt www.eksl.ee.
 • Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sealhulgas vaidlused, mille asjus ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
 • Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.
 • Oma huvide kaitseks on Sul õigus esitada kaebus Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn) www.fi.ee

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE, registrikood 10017013
aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn
tel 6106 500, e-post info@ergo.ee