Liikluskindlustuse lepingueelne teave kliendile

Mida pead teadma enne lepingu sõlmimist

Igale Eestis registreeritud sõidukile on liikluskindlustus kohustuslik. Sellega hüvitatakse kannatanu kahjud. Eestis ei pea liikluskindlustuse poliisi paberil kaasas kandma.

NB! Lepingu sõlmimiseks pead olema kantud auto registreerimistunnistusele auto omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana. Ärikliendina pead olema lepingu sõlmimiseks kantud ettevõtte B kaardile.

Liikluskindlustus aitab:

 • kui sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, sõiduk kannatada või tekib varaline kahju.
 • hüvitada isikukahjude korral nt taastusravi, töövõimetuse või mitterahalise kahju
 • kui õnnetus juhtub liinivedu tegevale parvlaevale peale- või mahasõidul

ERGO Liiklus+ tagab tasuta puksiiriabi sõiduautodele (M1), pakiautodele (N1) ja mootorratastele kogu Euroopas helistades ERGO autoabile (+372 655 5401).

Liiklusõnnetuse korral viime tasuta Sinu sõiduauto või mootorratta sündmuskohale lähimasse remonditöökotta või hoiukohta.

Täpne ülevaade kindlustuskaitsetest on toodud liikluskindlustuse tingimustes. Tutvu ka liikluskindlustuse seadusega.

Liikluskindlustus ei aita:

 • kui õnnetus juhtub paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks;
 • tavapäraseks liikluseks kasutataval alal, kui see on avalikule liiklusele suletud  (nt teeremont ).
 • kui kahju põhjustanud sõidukit kasutatakse metsa-, põllu-, ehitustöödel või muul samalaadsel eesmärgil ja kahju on põhjustatud vahetult töötegemise käigus.

Kindlustusmakse

Kindlustusmakse kujuneb kliendi riskihinnangust ning ERGO maksearvutuse tingimustest lähtudes. Kindlustusmakse suurus kuvatakse e-kontori maksearvutusel ja kindlustuspoliisil. Kindlustuslepingu sõlmimisega ERGO e-kontoris ei kaasne kliendile muid kulusid.

Lepingu tähtaeg

Liikluskindlustuse leping sõlmitakse alati tähtajalisena. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida. Valides kindlustusperioodiks aasta, uueneb Sinu leping automaatselt. Aastast lühema perioodi puhul leping automaatselt ei uuene. 

Lepingu lõppemine, ülesütlemine ja lepingust taganemine

Kindlustusleping lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kindlustuslepingu ülesütlemist või sellest taganemist või muudel seaduses sätestatud alustel. Pooltel on õigus kindlustusleping üles öelda seaduses ettenähtud korras ja alustel ning poolte kokkuleppel. Kindlustuslepingu lõpetamisel ei kohalda ERGO asjaajamiskulusid ega leppetrahve.

E-kontoris sõlmitud lepingust saad ilma põhjust nimetamata taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Taganemisteate saad saata ERGO veebilehe kaudu või e-posti aadressil info@ergo.ee. Kui taganed lepingust, maksame Sulle tagasi kindlustusmakse selle aja eest, mille eest me ei ole kindlustusvastutust kandnud.

Kui soovid lepingut lõpetada, palun saada teade info@ergo.ee.

Kas vajad abi?

Salvesta 24/7 töötav ERGO autoabi number +372 655 5401.

Poliisilt leiad:

 • kindlustuskaitsed ja ‑summad;
 • kindlustustähtaja;
 • kindlustusmakse suuruse;
 • ERGO kontaktandmed ja autoabi kontakti.

Mida pead teadma e-kontori kohta?

 • E-kontoris toiminguid tehes jälgi, et Sinu andmed oleksid õiged ja täielikud.
 • E-kontorist leiad kindlustustingimused ja ‑poliisid.
 • E-kontoris näed kindlustuse lõplikku maksumust.
 • E-kontoris saad kindlustuspoliisi, mida pole vaja allkirjastada. Leping on sõlmitud, kui suundud e-kontorist veebipanka. Veebipanka minekul tekib Sul maksekohustus.
 • ERGO hoiab kõik Sinu kindlustuslepingud alles kuni aegumistähtaja lõpuni.

Muu info, mida peaksid teadma

 • Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt ERGO kindlustuslepingute üldtingimustele ja liikluskindlustuse tingimustele.
 • Tingimustega saad tutvuda ERGO veebilehel. Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitad, et kindlustusandja on Sulle üldtingimused ja kindlustustingimused kättesaadavaks teinud, oled nendega tutvunud ning nõustud nendega.
 • Kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted leiad siit.
 • Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.
 • Kui soovid pöörduda kaebusega ERGO poole, saada palun teade e-posti aadressile info@ergo.ee.
 • Sul on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Lisateabe leiad Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehelt www.eksl.ee.
 • Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sealhulgas vaidlused, mille asjus ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
 • Oma huvide kaitseks on Sul õigus esitada kaebus Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn) www.fi.ee.

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE, registrikood 10017013
aadress Veskiposti 2/1 Tallinn
tel 6106 500, e-post info@ergo.ee